TERMA DAN SYARAT PERADUAN SOUTHERN LION RAYA CERIA BERSAMA LION – BELI & MENANG

A.      SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

PENGENALAN

 

1.1. Peserta mesti membaca Syarat-syarat Penyertaan ini bersamaan dengan Jadual Syarat Penyertaan (secara kolektif akan dirujuk sebagai “Terma dan Syarat”).

 

1.2    Dengan menyertai Peraduan ini, kesemua Peserta/Pemenang bersetuju dan mengakui untuk terikat dengan terma dan syarat berikut dan semua pindaan, penambahan dan pengubahsuaian seperti yang boleh dibuat dari semasa ke semasa oleh Penganjur, mengikut budi bicara mutlaknya. Peserta bersetuju bahawa penyertaan berterusan mereka dalam Peraduan ini merupakan penerimaan tanpa syarat mereka terhadap Terma dan Syarat yang dipinda.

 

1.3   Keputusan Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan  Peraduan ini adalah akhir, muktamad dan mengikat semua Peserta  Peraduan ini, dan tiada surat-menyurat, komunikasi atau rayuan akan dilayan.

B.      JADUAL SYARAT PENYERTAAN

 

 1.Peraduan:  PERADUAN SOUTHERN LION RAYA CERIA BERSAMA LION – BELI & MENANG
 2. Tempoh Peraduan: Peraduan ini berlangsung dari 1hb Mac 2023 sehingga 30hb Apr 2023 (“Tempoh Peraduan”).
 3. Penganjur: Southern Lion Sdn. Bhd.
 4. Kelayakan:  Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan penduduk tetap, yang memiliki dokumen pengenalan diri yang sah, berumur 18 tahun ke atas (pada 1hb Mac 2023), kecuali kakitangan Penganjur, termasuk ahli keluarga terdekat mereka, rakan niaga, syarikat bersekutu, pembekal / pengedar, agensi  peraduan / pengiklanan atau agensi perhubungan awam dan pihak lain yang terlibat dalam Peraduan ini.

 

 5. Kaedah Penyertaan:  Untuk menyertai, Peserta perlu mematuhi langkah-langkah penyertaan berikut:

Langkah 1BELI

Beli mana-mana produk Southern Lion (Systema, Fresh & White, Kodomo, Zact, Shokubutsu, Shokubutsu Mochi Hada, Emeron dan Kirei Kirei) yang turut serta, bernilai sekurang-kurangnya RM10 dalam satu resit (“Bukti Pembelian”) semasa Tempoh Peraduan. Satu (1) resit bernilai minimum RM10 melayakkan Peserta kepada satu (1) penyertaan. Satu (1) resit bernilai minimum RM40 melayakkan Peserta kepada enam (6) penyertaan.

 

 Langkah 2: Muat turun aplikasi BrandCode secara percuma dan hantar penyertaan melaluinya.

 Langkah 3:

i.         Tekan ‘ACTIVITIES’ diikuti dengan ‘Peraduan Southern Lion Raya Ceria Bersama Lion – Beli & Menang’. Tekan ‘JOIN NOW’ untuk menyertai Peraduan.

ii.         Sertakan gambar muka depan resit dan jawab soalan berikut: ‘Nama Peraduan ini:  Peraduan Southern Lion Raya Ceria Bersama Lion – Beli & Menang. YA atau TIDAK?

iii.          Isikan butiran peribadi dan tekan ‘JOIN NOW’ untuk menghantar penyertaan anda.

 

 

 

6. Penyertaan Peraduan: (a) Peserta/Pemenang Peraduan yang layak akan dipilih oleh Penganjur secara rawak. Peserta/Pemenang yang layak akan dipilih daripada semua penyertaan yang layak yang diterima dalam Tempoh Peraduan

(b) Penganjur mempunyai hak tunggal dan mutlak yang difikirkan sesuai dan perlu untuk meminda Tempoh Peraduan, mekanik peraduan untuk menamatkan, membatalkan atau menggantung Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

(c) Peserta/Pemenang yang layak akan dihubungi melalui emel berdasarkan maklumat hubungan yang diberikan semasa penyerahan penyertaan atas dasar usaha terbaik dengan maksimum tiga (3) percubaan. Sekiranya Peserta/Pemenang yang disenarai tidak dapat dihubungi, Penganjur berhak untuk menggantikan Peserta/Pemenang tersebut dengan nama seterusnya dalam senarai.

(d) Peserta/Pemenang yang layak mungkin dikehendaki mengemukakan nama penuh, butiran hubungan, salinan kad pengenalan yang jelas dan boleh dibaca mereka bersama-sama dengan Bukti Pembelian untuk tujuan pengesahan melalui emel  dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pemberitahuan.

(e) Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang mereka mahu tetapi setiap penyertaan mesti disokong dengan Bukti Pembelian yang sah dalam Tempoh Peraduan. Bukti Pembelian bertarikh sebelum atau selepas Tempoh Peraduan tidak akan diterima. Hanya penyertaan dengan resit asal produk yang sah akan diterima. Tiada resit tulisan tangan, salinan resit dan/atau salinan pendua resit diterima. Sekiranya dikenalpasti, penyertaan tersebut akan dilucuthakkan secara automatik. Bukti WhatsApp atau pos bukan bukti penerimaan.

(f) Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini adalah hak milik Penganjur.

 7. Kriteria dan Proses Pemilihan Pemenang:  BAGAIMANA UNTUK MENANG:

(a) 316 Pemenang yang dipilih oleh Penganjur melalui sistem penjanaan komputer akan memenangi Hadiah-hadiah berikut:

i. Hadiah Utama – 1 Pemenang

ii. Hadiah Kedua – 10 Pemenang

iii. Hadiah Harian – 5 Pemenang X 61 Hari

(b) Keputusan Penganjur adalah akhir dan muktamad, mengikat Peserta dan segala surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.

(c) Senarai Pemenang akan diumumkan oleh Penganjur melalui Aplikasi BrandCode dan Laman Facebook Rasmi Brandcode seperti berikut:

·      Hadiah Utama dan Hadiah Kedua – dua puluh satu (21) hari selepas Tempoh Peraduan tamat

·      Hadiah Harian – tujuh (7) hari selepas Tempoh Peraduan harian tamat

 

 8. Tarikh tamat Penyertaan: Peraduan akan tamat pada 23:59hr pada 30hb April 2023. Penyertaan selepas Tempoh Peraduan tidak akan diterima oleh Penganjur dan terbatal.

 

9. Pembatalan Kelayakan:
 

 

(a) Kelayakan Peserta berserta penyertaannya akan dibatalkan jika:

i.Pihak Penganjur mendapati resit yang digunakan adalah sama dengan penyertaan yang lain;

ii. Penyertaan tidak lengkap atau didapati mengandungi maklumat yang salah, rosak, sukar dibaca, lewat dan tidak mempunyai Bukti Pembelian yang betul atau tidak mencukupi. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan;

iii. jika penipuan atau penipuan disyaki, termasuk tanpa had, melalui manipulasi kod atau sebaliknya sering memalsukan data.

(b) Penyertaan yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang dikuatkuasakan akan dibatalkan secara automatik.

(c) Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Hadiah atau pembayaran nilainya daripada Peserta yang dibatalkan kelayakannya selepas Hadiah telah diberikan kepada Peserta yang dibatalkan kelayakannya.

 10. Hadiah Peraduan: Peserta terpilih/Pemenang akan memenangi:

 

1. Hadiah Peraduan (“Hadiah”):-

 

Hadiah Utama – Wang tunai RM10,000 x 1 Pemenang

Hadiah Kedua – Wang tunai RM888 x 10 Pemenang

Hadiah Harian – Wang tunai RM100 x 5 Pemenang X 61 hari

 

2. Sepanjang Tempoh Peraduan berlansung, Peserta Terpilih/Pemenang layak untuk memenangi:

 

·      1 x Hadiah Utama ATAU 1 x Hadiah Kedua; dan

·      Hadiah Harian (tiada had ditetapkan bagi bilangan Hadiah Harian yang Peserta Terpilih/Pemenang boleh menangi)

 

3. Hadiah tidak boleh dipindahmilik secara sebahagian atau keseluruhannya. Penganjur berhak menggantikan mana-mana Hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis.

 

11. Penghantaran Hadiah: (a) Penganjur (atau melalui agen) akan membuat percubaan sebanyak sekali setiap hari untuk 3 hari berturutan selepas nama Peserta Terpilih/ Pemenang dipilih. Jikalau Peserta Terpilih/Pemenang tidak dapat dihubungi dalam masa ini, Hadiah akan ditarikbalik dan Penganjur berhak untuk memilih Peserta Terpilih/Pemenang yang baru, mengikut Terma dan Syarat Peraduan ini.

(b) Hadiah akan diberikan melalui pemindahan dalam talian (online trasfer/ bank in) ke akaun bank aktif Peserta Terpilih/Pemenang yang dikekalkan dengan mana-mana bank/institusi kewangan di Malaysia. Peserta Terpilih/Pemenang akan diminta untuk menyediakan perkara berikut untuk tujuan pemberian Hadiah:

i.         Nama bank di mana Peserta Terpilih/Pemenang mempunyai akaun bank aktif yang dikekalkan dengan mana-mana bank/institusi kewangan di Malaysia (“Akaun Bank Aktif”)

ii.         Nombor akaun dan butiran Akaun Bank Aktif; dan

iii.         Nama penuh Peserta Terpilih/Pemenang seperti yang di dalam rekod Akaun Bank Aktif.

Kegagalan untuk memberikan butiran yang diperlukan untuk proses pemberian Hadiah akan mengakibatkan Peserta Terpilih/Pemenang kehilangan Hadiah yang dimenangi.

 

(c)            Hadiah akan dihantar kepada Peserta Terpilih/Pemenang dalam masa 30 hari selepas Penganjur menghubungi Peserta Terpilih/Pemenang dan mengesahkan maklumat peribadi Peserta Terpilih/Pemenang. Penganjur boleh melanjutkan tempoh masa dan cara penghantaran Hadiah mengikut budi bicara mereka.

 

(d) Hadiah tidak boleh dipindahmilik secara sebahagian atau keseluruhannya. Penganjur berhak menggantikan mana-mana Hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis.

 

(e) Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku kepada Hadiah dalam proses penghantaran.

 

(f) Penganjur berhak membatalkan sebarang tuntutan daripada agen, pihak ketiga, kumpulan atau penyertaan yang dijana secara automatik oleh komputer.

12. Hak Milik Harta Intelek:
 
(a) Semua penyertaan mestilah asli dan tidak melanggar mana-mana hak harta intelek yang dimiliki oleh mana-mana pihak. Peserta tidak boleh mengedarkan, menghasilkan semula atau sebaliknya memberikan, apa-apa bahan yang mengandungi hak harta intelek mana-mana pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, atau maklumat proprietari lain yang dipegang oleh pihak lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak harta intelek atau maklumat proprietari.

(b) Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan, mengubah suai dan/atau mengedit penyertaan yang dihantar, atau berfungsi mengikut budi bicara mutlaknya dan Peserta mengetepikan semua hak untuk sebarang pampasan untuk penyertaan yang dihantar.

(c) Jika anda percaya kerja anda telah diusik dan dipaparkan melanggar hak harta intelek, sila hubungi Penganjur.

13. Pengiklanan:

 

Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dan dianggap telah bersetuju dan memberi Penganjur hak untuk mengumpul dan memproses data dan maklumat peribadi Peserta untuk tujuan Peraduan ini, untuk menerbitkan dan/atau memaparkan butir-butir, data peribadi dan/atau gambar Peserta yang berjaya dalam media cetak dan media elektronik apa-apa bentuk (seperti yang berkenaan) untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan pengumuman tanpa sebarang royalti dan/atau pampasan.
14. Ganti Rugi: (a) Sebarang perbelanjaan yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini, untuk menuntut penebusan/hadiah dan/atau menghadiri majlis, adalah tanggungjawab mutlak Peserta Terpilih/Pemenang yang berjaya, tanpa sebarang pembayaran balik oleh Penganjur.

(b) Peserta bersetuju untuk menanggung liabiliti dan tanggungjawab penuh untuk sebarang kerugian, kecederaan, kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan atau kemalangan yang dialami, ditanggung atau disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini. Penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada Peserta untuk sebarang kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan, kerugian, kemalangan atau kesulitan untuk sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini. Setiap Peserta bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Penganjur tidak mengalami sebarang kerugian daripada sebarang tuntutan, kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung oleh Penganjur berhubung dengan Peraduan ini akibat daripada sebarang tindakan Peserta.

(c) Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang penyertaan yang hilang, rosak, tertangguh, tidak betul atau tidak lengkap atas apa jua sebab. Bukti penghantaran tidak akan diterima sebagai bukti penerimaan.

(d) Peserta menyertai Peraduan ini atas risiko Peserta sendiri.

(e) Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan mana-mana elemen teknikal yang berkaitan dengan Peraduan ini yang menyebabkan penyertaan gagal dihantar. Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk penyertaan yang hilang, rosak, atau ditangguhkan kerana sebarang perkakasan rangkaian, komputer atau telefon bimbit atau kegagalan perisian dalam apa jua bentuk.

15. Notis Pemberitahuan Peribadi: Penganjur berhak memindahkan butiran data peribadi Peserta (termasuk, tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan dan butiran akaun bank) kepada agensi terlantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Peraduan ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran data peribadi daripada Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke https://www.southernlion.com.my/contact-us/ atau melalui pos ke Southern Lion Sdn. Bhd. Unit 1-J & 1-K, Bangunan BAKTI Siti Hasmah, No. 6, Cangkat Abang Haji Openg, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia sebelum 1hb Mei 2023. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan data peribadi oleh Penganjur, sila baca polisi peribadi Penganjur di https://www.southernlion.com.my/privacy-policy/.
16. Syarat-syarat Penyertaan Am: (a) Sekiranya Peraduan ini melibatkan peniaga/pedagang yang lain, peniaga/pedagang yang mengambil bahagian dalam Peraduan ini berhak untuk menyemak semula terma dan syarat Peraduan ini tanpa notis terlebih dahulu. Penyertaan Peserta dalam Peraduan yang berkaitan akan tertakluk kepada terma dan syarat peniaga/pedagang yang mengambil bahagian. Peserta tidak berhak untuk menyerahkan mana-mana hak atau sub-kontrak mana-mana kewajipan di sini.

(b) Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat-syarat ini dengan sebarang bentuk pengikalan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, terma dan syarat-syarat ini akan diguna pakai.

(c) Terma dan Syarat Peraduan ini hanya didapati dalam versi Bahasa Malaysia.

(d) Terma dan syarat-syarat ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Penganjur dan Peserta bersetuju menggunakan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

(e) Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi talian hotline kami di 1800 880 133 (Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 5 petang, (tidak termasuk cuti umum)) atau lawati www.southernlion.com.my.