TERMA DAN SYARAT PERADUAN GAYA RAYA BERSAMA TOP

A.      SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

  1. PENGENALAN

 
1.1    Peserta mesti membaca Syarat-syarat Penyertaan ini bersamaan dengan Jadual Syarat Penyertaan (secara kolektif akan dirujuk sebagai “Terma dan Syarat”).

 

1.2    Dengan menyertai Peraduan ini, kesemua Peserta/Pemenang bersetuju dan mengakui untuk terikat dengan terma dan syarat berikut dan semua pindaan, penambahan dan pengubahsuaian seperti yang boleh dibuat dari semasa ke semasa oleh Penganjur, mengikut budi bicara mutlaknya. Peserta bersetuju bahawa penyertaan berterusan mereka dalam Peraduan ini merupakan penerimaan tanpa syarat mereka terhadap Terma dan Syarat yang dipinda.

 

1.3   Keputusan Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah akhir, muktamad dan mengikat semua Peserta Peraduan ini, dan tiada surat-menyurat, komunikasi atau rayuan akan dilayan.

 
B.      JADUAL SYARAT PENYERTAAN
 

 1. Peraduan: Gaya Raya bersama TOP (“Peraduan”)
  2. Tempoh   Peraduan:  Peraduan ini berlangsung dari 20 Mac 2023, 00:00 sehingga 30 April 2023, 23:59 (“Tempoh Peraduan”)
  3. Penganjur: Southern Lion Sdn. Bhd
  4. Kelayakan: Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan penduduk tetap, yang memiliki dokumen pengenalan diri yang sah, berumur 18 tahun ke atas (pada 20 Mac 2023), kecuali kakitangan Penganjur, termasuk ahli keluarga terdekat mereka, rakan niaga, syarikat bersekutu, pembekal / pengedar, agensi promosi / pengiklanan atau agensi perhubungan awam dan pihak lain yang terlibat dalam Peraduan ini.

 

  5. Kaedah Penyertaan:  Untuk menyertai, Peserta perlu mematuhi langkah-langkah penyertaan berikut:

 

Langkah 1BELI

Beli mana-mana produk TOP yang turut serta, bernilai sekurang-kurangnya RM20 dalam satu resit (“Bukti Pembelian”) semasa Tempoh Peraduan. Satu (1) resit melayakkan Peserta kepada satu (1) penyertaan.

 

Langkah 2IMBAS

Imbas Kod QR atau WhatsApp kepada 013-6966983;

·      Masukkan maklumat hubungan seperti berikut <nama penuh>, <No. NRIC >, <alamat> dan <jawapan untuk soalan (Betul/Salah)>.
Soalan: Advanced Micro-Clean Tech dari produk TOP boleh menyingkirkan 99.9% virus berbahaya. (Betul/Salah)]

Sebagai contoh: Nik Rose, 890917075110, No. 1, Jalan Serdang Raya, 43300  Seri Kembangan, Betul/Salah.

·      Hantar gambar muka depan Bukti Pembelian dengan jelas.

[Simpan Bukti Pembelian asal untuk pengesahan Penganjur jika disenarai pendek].

 

6.Penyertaan Peraduan: a)     Peserta/Pemenang Promosi yang menjawab soalan dengan betul akan dipilih oleh Penganjur secara rawak. Peserta/Pemenang yang layak akan dipilih daripada semua penyertaan yang layak yang diterima dalam Tempoh Promosi.

 

 

b)    Penganjur mempunyai hak tunggal dan mutlak yang difikirkan sesuai dan perlu untuk meminda Terma dan Syarat, Tempoh Peraduan, mekanik Peraduan, untuk menamatkan, membatalkan atau menggantung Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

 

c)     Peserta/Pemenang yang disenarai pendek akan dihubungi melalui WhatsApp berdasarkan maklumat hubungan yang diberikan semasa penyerahan penyertaan atas dasar usaha terbaik dengan maksimum tiga (3) percubaan. Sekiranya Peserta/Pemenang yang disenarai tidak dapat dihubungi, Penganjur berhak untuk menggantikan Peserta/Pemenang tersebut dengan nama seterusnya dalam senarai.

 

d)    Peserta/Pemenang yang disenarai pendek mungkin dikehendaki mengemukakan nama penuh, butiran hubungan, salinan kad pengenalan yang jelas dan boleh dibaca, dan alamat pos mereka bersama-sama dengan Bukti Pembelian untuk tujuan pengesahan melalui pos atau Whatsapp dalam tempoh [tujuh (7) hari] dari tarikh pemberitahuan.

 

e)    Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang mereka mahu tetapi setiap penyertaan mesti disokong dengan Bukti Pembelian yang sah dalam Tempoh Peraduan. Walau bagaimanapun, satu hadiah akan diberikan bagi setiap Peserta, bagi setiap Peraduan. Bukti Pembelian bertarikh sebelum atau selepas Tempoh Peraduan tidak akan diterima. Hanya penyertaan dengan resit asal produk yang sah akan diterima. Tiada resit tulisan tangan, salinan resit dan/atau salinan pendua resit diterima. Sekiranya dikenalpasti, penyertaan tersebut akan dilucuthakkan secara automatik.  Bukti WhatsApp atau pos bukan bukti penerimaan.

 

f)      Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini adalah hak milik Penganjur.

  7. Kriteria dan Proses Pemilihan Pemenang:  PEMILIHAN PEMENANG:

Nombor gandaan untuk pemilihan pemenang Hadiah Utama = 1,500 ÷ 2

 

Oleh itu, pemenang Hadiah Utama yang disenarai pendek ialah daripada penyertaan nombor siri ke-750 dan nombor siri seterusnya dalam gandaan 750 (i.e.,750 dan 1500.)

 

Hadiah Kedua:

 

Pemenang akan disenarai pendek berdasarkan jumlah nombor siri yang diberikan untuk setiap penyertaan yang layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan tolak penyertaan pemenang Hadiah Utama.

 

Contohnya:

 

·       Nombor gandaan untuk pemilihan Hadiah Kedua = [1,500 – 10] ÷ 10 = 149

Oleh itu, pemenang Hadiah Kedua yang disenarai pendek ialah penyertaan nombor bersiri ke-149 dan nombor siri seterusnya dalan gandaan 149. (i.e., 149, 298, 447,569, 745 dst (sehingga 10 nombor siri)

Hadiah Mingguan:

Pemenang akan disenarai pendek berdasarkan jumlah nombor siri yang diberikan untuk setiap penyertaan yang layak yang diterima setiap Minggu Peraduan (seperti yang diterangkan di bawah) sepanjang Tempoh Peraduan

 

Contohnya:

 

Nombor gandaan untuk pemilihan pemenang Hadiah  Mingguan = 850 ÷ 25 = 34

 

Oleh itu, pemenang Hadiah Mingguan yang disenarai pendek ialah penyertaan nombor siri ke-34 dan nombor siri seterusnya dalam gandaan 34. (i.e., 34, 68, 102, 136, 170 dst (sehingga 25 nombor siri).

*Formula pembundaran akan dilakukan jika nilai perpuluhan timbul, nombor akan dibundarkan ke nombor tunggal terdekat.

b)    Keputusan Penganjur adalah akhir dan muktamad, mengikat kesemua Peserta dalam Peraduan ini dan segala surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.

 

c)     Senarai Peserta/Pemenang yang Layak akan diumumkan di laman Facebook Penganjur: https://www.facebook.com/TOPdetergentMY.

 

 8.  Tarikh tamat Penyertaan: Peraduan akan tamat pada 23:59.59 pada 30 April 2023. Penyertaan selepas Tempoh Peraduan tidak akan diterima oleh Penganjur dan terbatal.

 

Untuk penyertaan Hadiah Mingguan, Penganjur akan menerima penyerahan penyertaan pada atau sebelum 23:59:59 tarikh pada hari terakhir di
Minggu Peraduan seperti yang dinyatakan di bawah :

Minggu Pertama: 20 Mac 2023 – 26 Mac 2023
Minggu Kedua: 27 Mac 2023 – 2 Apr 2023

Minggu Ketiga: 3 Apr 2023 – 9 Apr 2023
Minggu Keempat: 10 Apr 2023 – 16 Apr 2023
Minggu Kelima: 17 Apr 2023 – 23 Apr 2023

Minggu Keenam: 24 Apr 2023 – 30 Apr 2023

 

9. Pembatalan Kelayakan:
 

 

a)     Kelayakan Peserta berserta penyertaannya akan dibatalkan jika:

i)         Pihak Penganjur mendapati resit yang digunakan adalah sama dengan penyertaan yang lain

ii)         Penyertaan tidak lengkap atau didapati mengandungi maklumat yang salah, rosak, sukar dibaca, lewat dan tidak mempunyai Bukti Pembelian yang betul atau tidak mencukupi. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan;

iii)         Jika penipuan atau penipuan disyaki, termasuk tanpa had, melalui manipulasi kod atau sebaliknya sering memalsukan data.

 

b)     Penyertaan yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang dikuatkuasakan akan dibatalkan secara automatik.

 

c)     Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Hadiah atau pembayaran nilainya daripada Peserta yang dibatalkan kelayakannya selepas Hadiah telah diberikan kepada Peserta yang dibatalkan kelayakannya.

 

   10.Hadiah Peraduan: Peserta terpilih/Pemenang akan memenangi:

a)     Hadiah Utama x2 pemenang – Wang Tunai RM5,000

b)    Hadiah Kedua x10 pemenang – Wang Tunai RM500

c)     Hadiah Mingguan x25 pemenang setiap minggu – Pin Tambahan Nilai Touch’n Go eWallet bernilai RM100

 

 

 

Bilangan maksimum hadiah yang boleh dimenangi oleh Peserta Terpilih/Pemenang yang layak (dikenal pasti melalui No. NRIC) dalam Peraduan adalah satu (1) hadiah bagi setiap Peserta/Pemenang.

 

Hadiah Mingguan tidak boleh dipindahmilik atau digantikan dengan wang tunai, secara sebahagian atau keseluruhannya. Penganjur berhak menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis.

 

11. Penghantaran Hadiah: a)       Penganjur (atau melalui agen) akan membuat percubaan sebanyak [sekali setiap hari untuk 3 hari berturutan] selepas nama Peserta Terpilih/ Pemenang dipilih. Jikalau Peserta Terpilih/Pemenang tidak dapat dihubungi dalam masa ini, Hadiah akan ditarikbalik dan Penganjur berhak untuk memilih Peserta Terpilih/Pemenang yang baru, mengikut Terma dan Syarat ini.

 

b)       Untuk Hadiah Utama dan Hadiah Kedua, hadiah akan diberikan melalui pemindahan dalam talian (online trasfer/ bank in) ke akaun bank aktif Peserta Terpilih/Pemenang yang dikekalkan dengan mana-mana bank/institusi kewangan di Malaysia .
Peserta Terpilih/Pemenang akan diminta untuk menyediakan perkara berikut untuk tujuan pemberian hadiah:

i)            Nama bank di mana Peserta Terpilih/Pemenang mempunyai akaun bank aktif yang dikekalkan dengan mana-mana bank/institusi kewangan di Malaysia (“Akaun Bank Aktif”)

ii)          Nombor akaun dan butiran Akaun Bank Aktif; dan

iii)         Nama penuh Peserta Terpilih/Pemenang seperti yang di dalam rekod Akaun Bank Aktif.

Kegagalan untuk memberikan butiran yang diperlukan untuk proses pemberian hadiah akan mengakibatkan Peserta Terpilih/Pemenang kehilangan hadiah yang dimenangi.

 

c)       Untuk Hadiah Mingguan, hadiah Pin Tambahan Nilai Touch’ n Go eWallet bernilai RM100 akan diproses untuk dihantar kepada Peserta Terpilih/Pemenang melalui aplikasi WhatsApp. Pin Tambahan Nilai Touch’ n Go eWallet tertakluk pada terma & syarat Touch’ n Go yang mungkin dikemaskini oleh pihak Touch’ n Go dari semasa ke semasa: https://www.touchngo.com.my/policies/terms-conditions

 

d)      Hadiah akan dihantar (Hadiah Utama, Hadiah Kedua, sahaja) kepada Peserta Terpilih/Pemenang dalam masa [14 hari] selepas Penganjur menghubungi Peserta Terpilih/Pemenang dan mengesahkan maklumat peribadi Peserta Terpilih/Pemenang. Penganjur boleh melanjutkan tempoh masa dan cara penghantaran Hadiah mengikut budi bicara mereka.

 

e)        Mana-mana hadiah yang tidak diambil atas apa-apa sebab dalam tempoh tiga (3) hari dari pemberitahuan akan dibatalkan. Semua rayuan selepas itu tidak akan dilayan.

 

f)         Tiada permohonan daripada ejen, pihak ketiga, kumpulan terurus atau aplikasi yang dijana secara automatik oleh komputer akan diterima.

12. Hak Milik Harta Intelek:
 
a)        Semua penyertaan mestilah asli dan tidak melanggar mana-mana hak harta intelek yang dimiliki oleh mana-mana pihak. Peserta tidak boleh mengedarkan, menghasilkan semula atau sebaliknya memberikan, apa-apa bahan yang mengandungi hak harta intelek mana-mana pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, atau maklumat proprietari lain yang dipegang oleh pihak lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak harta intelek atau maklumat proprietari.

 

b)        Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan, mengubah suai dan/atau mengedit penyertaan yang dihantar, atau berfungsi mengikut budi bicara mutlaknya dan Peserta mengetepikan semua hak untuk sebarang pampasan untuk penyertaan yang dihantar.

 

c)        Jika anda percaya kerja anda telah diusik dan dipaparkan melanggar hak harta intelek, sila hubungi Penganjur.

13. Pengiklanan:

 

Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dan dianggap telah bersetuju dan memberi Penganjur hak untuk mengumpul dan memproses data dan maklumat peribadi Peserta untuk tujuan Peraduan ini, untuk menerbitkan dan/atau memaparkan butir-butir, data peribadi dan/atau gambar Peserta yang berjaya dalam media cetak dan media elektronik apa-apa bentuk (seperti yang berkenaan) untuk tujuan pengiklanan,  publisiti dan pengumuman tanpa sebarang royalti dan/atau pampasan.
14. Ganti Rugi: a)       Sebarang perbelanjaan yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini, untuk menuntut penebusan/hadiah dan/atau menghadiri majlis, adalah tanggungjawab mutlak Peserta Terpilih/Pemenang yang berjaya, tanpa sebarang pembayaran balik oleh Penganjur.

 

b)       Peserta bersetuju untuk menanggung liabiliti dan tanggungjawab penuh untuk sebarang kerugian, kecederaan, kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan atau kemalangan yang dialami, ditanggung atau disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini. Penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada Peserta untuk sebarang kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan, kerugian, kemalangan atau kesulitan untuk sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini. Setiap Peserta bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Penganjur tidak mengalami sebarang kerugian daripada sebarang tuntutan, kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung oleh Penganjur berhubung dengan Peraduan ini akibat daripada sebarang tindakan Peserta.

 

c)       Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang penyertaan yang hilang, rosak, tertangguh, tidak betul atau tidak lengkap atas apa jua sebab. Bukti penghantaran tidak akan diterima sebagai bukti penerimaan.

 

d)       Peserta menyertai Peraduan ini atas risiko Peserta sendiri.

 

e)       Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan mana-mana elemen teknikal yang berkaitan dengan Peraduan ini yang menyebabkan penyertaan gagal dihantar. Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk penyertaan yang hilang, rosak, atau ditangguhkan kerana sebarang perkakasan rangkaian, komputer atau telefon bimbit atau kegagalan perisian dalam apa jua bentuk.

15.Notis Pemberitahuan Peribadi: Penganjur berhak memindahkan butiran data peribadi Peserta (termasuk, tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan dan butiran akaun bank) kepada agensi terlantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Peraduan ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran data peribadi daripada Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke http://www.southernlion.com.my/contact/ atau melalui pos ke Southern Lion Sdn. Bhd. Unit 1-J & 1-K, Bangunan BAKTI Siti Hasmah, No.6, Cangkat Abang Haji Openg, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia sebelum 30th April 2023. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan data peribadi oleh Penganjur, sila baca polisi peribadi  Penganjur di https://www.southernlion.com.my/privacy-policy/.
16. Syarat-syarat Penyertaan Am: a)         Sekiranya Peraduan ini melibatkan peniaga/ pedagang yang lain, peniaga/pedagang yang mengambil bahagian dalam Peraduan ini berhak untuk menyemak semula terma dan syarat Peraduan ini tanpa notis terlebih dahulu. Penyertaan Peserta dalam Peraduan yang berkaitan akan tertakluk kepada terma dan syarat peniaga/pedagang yang mengambil bahagian. Peserta tidak berhak untuk menyerahkan mana-mana hak atau sub-kontrak mana-mana kewajipan di sini.

 

b)         Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat-syarat ini dengan sebarang bentuk pengikalan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, terma dan syarat-syarat ini akan diguna pakai.

 

c)         Terma dan Syarat ini didapati dalam versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman, konflik, kekaburan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Ingerris akan diguna pakai.

 

d)         Terma dan Syarat ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Penganjur dan Peserta bersetuju menggunakan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

 

e)         Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi talian hotline kami di 1800 880 133 (Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 5 petang, (tidak termasuk cuti umum)) atau lawati [www.southernlion.com.my].